COMPUTER PROJECT UNION "CPU"
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 53, tel. 41 368-16-52, e-mail: biuro@cpu.kielce.pl

Dodatkowe funkcje w Programie Płacowym i Programie Księgowym

Informacje

Opłaty Licencyjne

Informujemy Państwa, że ceny Opłat Licencyjnych na rok 2020 uległy zmianie.
Aktualne stawki podane są w zakładce OFERTA.

Formularz Zamówienia
Licencji na rok 2020

Typowe Problemy
i ich Rozwiązania
czytaj dalej...


Oprogramowanie dla Medycyny

Imed24

CPU jest partnerem i dystrybutorem oprogramowania firmy iMed24. Oferujemy sprzedaż i usługi wdrożeniowe oraz powdrożeniowe w zakresie serwisu systemów iMed24 oraz doradztwo.
Więcej informacji na stronie iMed24

Zapytanie Ofertowe
Styczeń 2020

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania specjalistycznej usługi doradczej z zakresu:
Wsparcie doradcze w opracowania strategii wyjścia na rynki zagraniczne w związku z wdrożeniem innowacji technologicznej w obszarze IT
Oferty należy przygotować na dołączonym Formularzu i przesłać do dnia 10.01.2020 do godziny 9.00 (skan podpisanej oferty) na adres e-mail:
biuro@cpu.kielce.pl
pobierz Formularz ofertowy
pobierz Zapytanie ofertowe

REKLAMA

..:CPU Kielce:..

Zmiany w Programie Płacowym

........ [v.4.42] 04.04.2020 W module kadrowym w zakładce [Inne], [Zwolnienia lekarskie] dodano nowe rodzaje nieobecności:
- choroba przypadająca w okresie ciąży-art.105b ust.5 pkt.4 ustawy o PSP
- wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby-art.105b ust.5 pkt.1 ustawy o PSP
- opieka nad chorym członkiem rodziny-art.105b ust.2 pkt.4 ustawy o PSP
- opieka nad chorym dzieckiem do 14 roku życia-art.105b ust.2 pkt.3 ustawy o PSP
- wypadek w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze słuzby-art.105b ust.5 pkt.3 ustawy o PSP
- oddawanie krwi lub jego składników w jednostkach organizacyjnych-art.105b ust.2 pkt.2 ustawy o PSP
- oddanie krwi lub jego składników w jednostkach organizacyjnych-art.105b ust.5 pkt.6 ustawy o PSP
- choroba strażaka-art.105b ust.2 pkt.1 ustawy o PSP
- choroba powstała w związku ze szczególnymi właściwościami i warunkami służby-art.105b ust.5 pkt.2 ustawy o PSP
- opieka nad dzieckiem do 8 lat roku zycia-art.105b ust.2 pkt.5 ustawy o PSP
- przebywanie na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez komisję lekarską-art.105b ust.5 pkt.7 ustawy o PSP
- opieka nad dzieckiem do 8 roku życia - COVID-19

........ [v.4.41] 28.03.2020 Dodano możliwość wyliczania kwot potrącenia za zwolnienie chorobowe funkcjonariuszy dla list dodatkowych.

........ [v.4.40] 29.02.2020 Zmiany dotyczące naliczania nadgodzin dla Komend PSP, dokładny opis sposobu automatycznego naliczania nadgodzin znajduje się w pliku
Nadgodziny_PSP.doc
Po wgraniu nowej wersji plik ten będzie znajdował się w katalogu, w którym jest zainstalowany program płacowy.
Plik ten można również pobrać z naszej strony z adresu: http://www.dewon.kielce.com.pl/INSTRUKCJE/

........ [v.4.39] 10.02.2020 Zmiany dotyczące przepisu, zgodnie z którym wzrost procentu naliczanego podatku następuje w miesiącu przekroczenia progu podatkowego, a nie jak w ubiegłych latach, w miesiącu następnym. Program każdorazowo sprawdza Kartę Zarobkową Roczną i w oparciu o jej zawartość podejmuje decyzję o wyborze stawki procentowej naliczanego podatku.
W miesiącu przekroczenia progu podatkowego (85.528,- zł w roku 2020) od części wynagrodzenia jest pobierana jeszcze stawka 17%, a od nadwyżki 32%.
Należy pamiętać, iż decyzje o zmianie procentu podatku program podejmuje w oparciu o dane Karty Zarobkowej Rocznej, koniecznym więc jest bezwzględne transferowanie List Płac.

........ Przykładowo, jeżeli w m-cu październiku 2020 mamy cztery Listy Płac i na liście nr 4 następuje przekroczenie progu podatkowego dla grupy osób, które były wykazane również na listach nr 1,2,3, to koniecznym jest by list nr 1,2,3 były przetransferowane do Kart Rocznych przed naliczeniem listy nr 4. Tylko wtedy przy naliczaniu listy nr 4 program będzie miał kompletną informację podatkową.

........ [v.4.35] Wersję tą należy wgrać, zarówno do katalogu z płacami za rok 2019 jak i do katalogu z płacami za rok 2020.
Zmiany w tworzeniu pliku PIT-11 (wersja 25) dla pracowników poniżej 26 lat. (płace osobowe)

........ [v.4.34] Wersję tą należy wgrać, zarówno do katalogu z płacami za rok 2019 jak i do katalogu z płacami za rok 2020.
Zmiany w tworzeniu pliku PIT-11 (wersja 25). (płace osobowe)

........ [v.4.33] Wersję tą należy wgrać, zarówno do katalogu z płacami za rok 2019 jak i do katalogu z płacami za rok 2020.
Dodano możliwość wysyłki elektronicznej PIT-11 (wersja 25). (płace osobowe) oraz możliwość wysyłki elektronicznej PIT-4R (wersja 9). Aktualne druki PIT-11(25) i PIT-4R(9) są do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów:
https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow/

Sposób stworzenia PIT-11 i PIT-4R w wersji elektronicznej jest taki sam jak w opisie do wersji [v.4.24]

........ [v.4.32a] Wersję tą należy wgrać, zarówno do katalogu z płacami za rok 2019 jak i do katalogu z płacami za rok 2020.

Do obecnej chwili brak na stronie Ministerstwa Finansów interaktywnego formularza PIT-11(25),jak tylko się pojawi formularz PIT-11(25) w wersji interaktywnej, będzie udostępniona nowa wersja programu z możliwością exportu danych do PIT-11(25).

W wersji 4.32a programu płacowego za rok 2020 należy wypełnić zakładkę [Podatek 0%] :([Kartoteka Osób Płace], [Dane Pracownika], [Zakładka 0%])
W polu [Zaniechanie Podatku] wpisujemy "1" /(1 - TAK) dla osób poniżej 26 roku życia,
W polu [Ważność zaniechania od] i [ważność zaniechania do] wpisujemy odpowiedni "1" i "12" program sam w oparciu o datę urodzenia pracownika wyryje, kiedy w ciągu roku przestanie mu przysługiwać 0 % podatku.

W przypadku gdy funkcjonariusz poniżej 26 roku życia wyrazi chęć korzystania z zaniechania podatku tylko np. od miesiąca stycznia 2020 do czerwca 2020 to wpisujemy mu:

w polu [Zaniechanie podatku] --> 1
w polu [Ważność zaniechania od] --> 1
w polu [ważność zaniechania do] --> 6

W przypadku, gdy w środku miesiąca pracownik kończy 26 lat, program również sam w oparciu o datę utworzenia Listy Płac i datę urodzenia pracownika ustali, na których Listach Płac zastosować jeszcze podatek 0 % a, na których już 17 %.

W przypadku pracowników powyżej 26 roku życia wszystkie w/w pola mogą pozostać puste,

[v.4.23] Zmiany w module kadrowym

........ Dodano możliwość samodzielnego tworzenia formularzy kadrowych np: decyzja personalna ,angaż, przyznanie dodatku motywacyjnego, zmiana dodatku służbowego, pieniężna itd.

........ Po wgraniu aktualizacji należy pobrać przykładowe formy formularzy, są one dostępna pod adresem:
http://www.dewon.kielce.com.pl/PISMA/

........ Wcześniej należy założyć w katalogu, w którym jest wgrany program kadrowy nowy podkatalog PISMA, jeśli np. program kadrowy jest wgrany w katalogu C:\PL_18 to należy założyć nowy katalog C:\PL_18\PISMA.
Przykładowe formularze z adresu:
http://www.dewon.kielce.com.pl/PISMA/
należy wgrać do nowoutworzonego podkatalogu PISMA.

........ Wejście w programie do nowej funkcjonalności: [Kartoteka Osób Kadry], [Dane Pracownika], [Zakładka Wynagrodzenie], [Pisma]. Po wyborze odpowiedniego szablonu jego zawartość automatycznie wypełni się danymi z bazy programu kadrowego.

........ Szablony pism, jak widać, są stworzone w programie MS WORD, oczywiście szablony te mogą być dowolnie samodzielnie modyfikowane zgodnie z wzorami pism obowiązującymi w poszczególnych KW/KP/KM PSP.

........ Można oczywiście tworzyć swoje nowe własne wzory pism (nowe plki MS WORD), korzystając z metodyki zawartej w przykładowych wzorcach ze strony: http://www.dewon.kielce.com.pl/PISMA/

Istotne zmiany w dokumentach OSP w 2018 roku!

........ W bieżącym roku czeka nas wiele zmian, nie tylko w Statutach jednostek OSP, ale także w polityce rachunkowości i Zakładowym Planie Kont. Ustawa o rachunkowości nałożyła na stowarzyszenia obowiązek ujmowania kosztów według załącznika nr 6. Podział kont musi być dostosowany nie tylko do wymogów informacji dodatkowej (załącznika nr 6), ale przede wszystkim do sprawozdania merytorycznego z działalności, sporządzanego zgodnie z powyższą ustawą.
........ Sprawozdanie finansowe według nowego załącznika nr 6 będzie obejmowało:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową.

........ Program finansowo-księgowy OCHOTNIK:
- został napisany na potrzeby strażaków,
- używa go 120 Komend Powiatowych/Miejskich PSP,
- uwzględnia specyfikę działalności statutowej OSP,
- spełnia wymogi ujmowania dotacji KSR-G i MSWiA.

........ Program finansowo-księgowy OCHOTNIK wyróżnia łatwa, intuicyjna obsługa i nie ma wygórowanych wymagań sprzętowych.
pobierz Ulotkę

FK[v.7.11] - automatyczne przesyłanie plików do serwisu CPU

........ Dodano możliwość automatycznej wysyłki plików do serwisu CPU. Umożliwia to udzielenie pomocy w sytuacji, gdy użytkownik ma np. problemy ze znalezieniem błędów dekretacyjnych (lub innych) w programie księgowym.
........ Celem wysłania pliku należy wejść do: [Funkcje Techniczne] --> [Wyslij plik do autora] --> [Połacz (1)] --> [Wyslij (2)].
Po uzyskaniu komunikatu: "Wysyłanie zakończone ..." należy nacisnąć przycisk [Wyjście (3)].

JPK_VAT w wersji nr 3

........ Celem przełączenia się na tworzenie wersji JPK_VAT w wersji nr 3 należy wejść: [Funkcje Techniczne] --> [Baza Danych Systemu] --> [Zakładaka dane do JPK] i w polu [Wariant Formularza] należy wpisać cyfrę 3.
Wg informacji z MF: w styczniu 2018 należy stworzyć JPK_VAT za grudzień 2017 w wersji JPK_VAT nr 2, a w lutym 2018 (i dalej) JPK_VAT za styczeń 2018 powinien być w wersji JPK_VAT nr 3.

........ UWAGA !!!, nie jest możliwe przesłanie pliku JPK_VAT w którym określono jako cel złożenia 0,1,2 ... więcej niż raz za dany okres. Należy przez to rozumieć: poprzez 0 oznaczamy pierwotną wersję JPK_VAT za dany miesiąc, pierwszą korektę oznaczamy jako 1 a kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy jako 2,3,4 itd. ([Funkcje Techniczne] --> [Baza Danych Systemu] --> [Zakładaka dane do JPK] --> pole [Cel Złożenia]).
..
Wprowadzone zostało również pole [adres email] w danych nagłówkowych (w Identyfikatorze podmiotu). Zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów pole zawierające adres e-mail ułatwić ma szybki kontakt z podatnikiem, gdy administracja skarbowa znajdzie niezgodności w złozonym JPK_VAT(3) ([Funkcje Techniczne] --> [Baza Danych Systemu] --> [Zakładaka dane do JPK] --> pole [E-mail]).

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT

........ Do programu FK został stworzony nowy moduł umożliwiający eksport danych o fakturach zakupu i sprzedaży VAT, do wymaganego przez Ministerstwo Finansów pliku JPK_VAT.
Dokładny opis działania znajduje się w załączonej instrukcji.
pobierz Instrukcję_JPK_VAT

........ Dla podmitów, które muszą samodzielnie wysyłać plik JPK_VAT został opracowany program do przesyłania danych na serwer Ministerstwa Finansów.
..
Ceny powyższych modułów znajdują się w zakładce "Oferta"".

Naliczanie wynagrodzenia za czas choroby dla funkcjonariusza

........ Naliczanie wynagrodzenia za czas choroby dla funkcjonariusza niczym nie różni się od naliczania choroby dla cywila.
........ Aby jednak program prawidłowo naliczał wynagrodzenie za czas choroby dla funkcjonariusza należy prawidłowo zdefiniować odpowiednie tytuły płacowe stosowane dla funkcjonariuszy, ale tylko te, które mają wchodzić do podstawy naliczania kwoty za czas choroby.
..
Dokładny opis znajduje się w załączonej instrukcji.
pobierz Instrukcję

Rozliczanie PIT-11 drogą elektroniczną

........ W programie Płacowo-Kadrowym udostępniono moduł służący do wysyłki podpisanych elektronicznie formularzy podatkowych PIT-11, PIT-40 i PIT-4R poprzez bramkę e-Deklaracji Ministerstwa Finansów.
Program Płacowo-Kadrowy stanowi źródło danych dla deklaracji w formacie XML.

Opis działania modułu wysyłki PIT-11 znajduje się w poniższych plikach:
    pobierz instruzytkownika13.pdf     pobierz e_Wysylka_PIT.doc

Tworzenie kopii bezpieczeństwa w programach Finansowo-Księgowym i Płacowo-Kadrowym

...... Podajemy Państwu nowy sposób wykonywania kopii bezpieczeństwa dla programów: finansowo-księgowego i płacowo-kadrowego (alternatywny w stosunku do mechanizmu, który był dotąd stosowany w programie IBAdmin.exe).
Dla zwiększenia bezpieczeństwa danych, została stworzna dodatkowa funkcja. Zachęcamy Państwa do przejścia na nowy sposób archiwizacji danych.    

czytaj dalej...

PROGRAM KADROWO-PŁACOWY - nowe wersje

.. wersja: [v.3.98c]

...... Zmiany w PIT-11 dla Umów-Zleceń

.. wersja: [v.3.98b]

...... Zmiany w e-PIT-40 dla modułu płace.
...... Zmiana dot. sytuacji wypłaty świadczeń z ZFŚS.

.. wersja: [v.3.98a]

...... Zmiany w e-PIT-4R i w e-PIT-11 dla umów-zleceń.

.. wersja: [v.3.98]

...... Do modułu PŁACE dodano PIT-40 w wersji 19 (najnowsza) dla potrzeb elektronicznej wysyłki.

    czytaj skrócony opis zmian

.. wersja: [v.3.97]

...... Na prośbę KP PSP Wieliczka do ekranu [Pozostałe Kartoteki Płace] i dalej [Listy Płac] dodano nowy przycisk: [Przelicz Ponownie].
Naciśnięcie tego przycisku powoduje ponowne automatyczne przeliczenie podświetlonej Listy Płac. Przeliczana ponownie Lista Płac musi być oczywiście wcześniej stworzona. Przycisk ten może być przydatny w sytuacji, gdy np. w trakcie tworzenia Listy Płac pojawiły się problemy z napięciem zasilają i operator programu płacowego ponownie chce przeliczyć LP.

.. wersja: [v.3.96]

...... Dodano PIT-11 do modułu ZLECEŃ w wersji 20 (najnowsza) dla potrzeb elektronicznej wysyłki.
Począwszy od wersji [3.94] został zablokowany przycisk wydruku PIT-11. Od tej wersji programu wydruk dokumentu PIT-11 będzie się odbywał poprzez wyeksportowanie danych o pracowniku do pliku w formacie XML

Dokładny opis działania modułu wysyłki PIT-11 znajduje się w poniższych plikach:
    pobierz e_Wysylka_PIT.doc
    pobierz instruzytkownika13.pdf

.. wersja: [v.3.95]

...... Do modułu Płace dodano PIT-4R w wersji 4 (najnowsza) dla potrzeb elektronicznej wysyłki.

.. wersja: [v.3.91]

...... Wprowadzone zostały nstępujące zmiany:

1. W module płacowym dodano dwustronne wydruki PIT-11 przy wydruku pojedyńczego pracownika,
2. W module kadrowym dodano nowe raporty,
3. W module kadrowym dodano nowe pola,
4. Dodano nowe encje dla potrzeb exportu do SPD (zakładka Inne w danych szczegółowych pracownika).

czytaj dalej...

PROGRAM FINANSOWO-KSIĘGOWY- nowe wersje

Nr wersji: [v.7.01b]

...... Do [Wydruku zapisów Chronologicznie] w ramach [Księgi Głównej] dodano informację o osobie, która dokonała zapisu dekretu.

Nr wersji: [v.7.01a]

...... Zmiany w formacie wyświetlanych cyfr.

Nr wersji: [v.7.01]

...... Począwszy od wersji v.7.01 program księgowy FK jest tworzony za pomocą specjalistycznego narzędzia dostosowanego do systemu operacyjnego Windows 7 (stąd nowa numeracja wersji programu). Nieznacznie uległ zmianie wygląd okienek, przycisków jak i cała kolorystyka programu.
...... Z nowości wpływających na estetykę programu należy zwrócić uwagę na początkowy ekran programu FK, czyli ten, który pojawia się zaraz po wejściu do programu. W lewym górnym jego rogu znajduje się ikonka przedstawiająca monety koloru żółtego. Po naciśnięciu tej ikonki lewym przyciskiem myszki ukaże się menu, gdzie jedną z opcji będzie pozycja "O Programie ...". Wybranie jej wyświetli między innymi informację o wersji używanego programu.
...... Podłączone zostały exporty danych z programu księgowego FK do programu Excel 2010, (oczywiście export danych do starszych wersji Excela został zachowany).

...... Ważną zmianą w nowej wersji programu FK jest rejestracja zdarzeń związanych z zakładaniem nowych kont roboczych, nowych pozycji w Kartotece Kontrahentów, nowych pozycji klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych, nowych pozycji w kartotece oznaczeń dokumentów itd.
Rejestrowane są również zdarzenia związane z: kasowaniem lub poprawianiem istniejących w/w pozycji, wejścia i wyjścia z programu księgowego FK, data i czas w/w zdarzeń jak również dane osoby inicjującej w/w zdarzenia.
Cały system rejestrowania zdarzeń (logów) ma za zadanie zwiększyć możliwości nadzoru nad programem FK, zwłaszcza w wypadku nieautoryzowanego dostępu do niego.

...... Aby zobaczyć zarejestrowane zdarzenia (logi) programu FK należy wejść do [Funkcji Technicznych], [Przeglądanie logów] i nacisnąć przycisk [Start]. Można filtrować zdarzenia wg różnych kryteriów, oglądać wszystkie zdarzenia na jednym ekranie oraz oglądać same zdarzenia związane z kasowaniem lub np. z poprawianiem stałych (słownikowych) pozycji programu FK.

Nr wersji: [v.2.74a]

...... W ramach [Systemu Wydatki Budżetowe] i dalej [Zestawienie Obrotów i Sald Syntetyczne] do klawisza exportu danych do programu Bestia dodano pole wyboru grafiki. Exportowi do Bestii może teraz towarzyszyć wizualizacja graficzna lub można ją zablokować.

czytaj dalej...

PROGRAM KSIĘGOWY SYNTETYCZNY dla KW PSP

Program Syntetyczny

........Dla Komend Wojewódzkich PSP dostępny jest PROGRAM KSIĘGOWY SYNTETYCZNY, który umożliwia:
- wczytywanie danych ze wszystkich Komend Powiatowych PSP w województwie;
- agregację danych z poziomu Komend Powiatowych PSP o wydatkach budżetowych miesięcznie i narastająco, planach budżetowych narastająco, zaangażowaniu narastająco, zobowiązaniach budżetowych miesięcznie i narastająco;
czytaj więcej...


Copyright 2011 Computer Project Union